Ekeberg Skoles Musikkorps
Velkommen til Ekeberg Skoles Musikkorps
 • Kontakt oss    • > Øvelser    • > Medlemskap    • > Musikken    • > Om korpset    • > Arrangementer    • Arkiv      • Hjem  

 

 

   Arkiv
    - Årsmøte (flere papirer)
           

Snarveier:
 Kontakt oss!
 

 

 

 
Årsmøte (flere papirer)
 
Last ned regnskap, balanse og budsjett for 2009 her. (Styrets årmelding forts. fra forsiden)...

2. TILLITSVERV I PERIODEN:
Styret:
Leder: Eivind Moen
Nestleder: Anette Gundersen (trukket seg i perioden)
Sekretær: Solfrid M. Breievne
Økonomiansvarlig: Mona Irene Larsen
Leder for Korpstjenesten: Per Morten Jørgensen
Inntekts-/arr. koordinator: Gunn Merete Borgen Hernes
Materialforvaltning: Gunnar Lund
Uniformsansvarlig: Ida Holter
Representant for utøvende medlemmer: Sara Kristiansen

Andre tillitsverv:
Ledere:
Loppemarkedansvarlig: Terje Rondestvedt,
17. mai ansvarlige: Beate Brox, Lars Haga
Julemesseansvarlig: Janne Rikter-Svendsen, Ellen Sofie Christensen
Lotteriansvarlig: Nina Kvendseth
Kafeteriaansvarlig: Gruppe definert, ikke utpekt leder
Nye inntekter: Morten Kristiansen, Ole Johan Fjellestad
Valgkomité: Monica Rydning, Ida Holter

Deltakere i faste arbeidsgrupper:
Det har vært opp til styret å fordele alle foreldre som ikke har andre verv oppgaver i korpset. De faste arbeidsgruppene er derfor ikke satt. Dette gjelder alle arbeidsgruppene, bortsett fra:
Kafeteriagruppen: Grete Brox, Agatha Joyce Oginere, Cici Vanderberge

Korpstjenesten: Per Morten Jørgensen, leder
Morten Kristiansen
Rune Ohlgren
Gitte Kristiansen
Einar Aamodt (sluttet i perioden)
Beate Brox

Skolens representant (valgt av skolen): Beate Brox

3. DIRIGENTER OG INSTRUKTØRER I PERIODEN
3.1 Dirigenter:
Dirigent hovedkorps: Martin Olsen
Dirigent juniorkorps: Vibeke Øya, Brynjar Hammer fra 26. november
Dirigent aspirantkorps: Vibeke Øya, Brynjar Hammer fra 26. november.

3.2 Instruktører:
Hovedinstruktør drill: Renathe Åsvatne frem til høstferien
Aspirantdrill: Renathe Åsvatne frem til høstferien
Klarinetter: Dave Edge
Saksofoner: Dave Edge
Fløyter: Mona Hansen til juni. Maria Scott Hagen fra august.
Trompeter/Kornetter: Tom Are Skinstad.
Grovmessing/Tromboner: Kjetil Myklebust til juni. Lars Igesund fra august.
Slagverk: Torbjørn Engan til juni, Espen Ellefsen fra august.

4. KORPSETS STØRRELSE I ÅRSPERODEN
Korpset består i dag av 62 utøvende medlemmer, fordelt på hoved-, junior- og aspirantkorps. Korpset har fått 18 innmeldinger i perioden. Det er 20 som har sluttet.

5. KONFIRMANTGAVER OG ESM-MEDALJER/-PLAKETTER
Konfirmantgave: Tora Berg Fjellestad, Vilde Storvik Jacobsen, Sara Kristiansen, Siren M. Hatteberg, Elise Ohlgren, Marie Ornum
ESM-medaljer og plaketter: Kretsstevnemedaljer:
ESM 10-års krus: Krus for 8 stevner: Vilde Storvik Jacobsen
ESM 7-års plakett: 7-års stevnemedalje:
Randi Beate Druglimo Randi Beate Druglimo
Siren M. Hatteberg Siren M. Hatteberg
Sara Kristiansen Elise Ohlgren
Stine Kristiansen Robert J. Hernes
Elise Ohlgren
ESM 5-års medalje: 5-års stevnemedalje:
Nora Dahl Aspheim Nora Dahl Aspheim
Thomas Berg Fjellestad Thomas Berg Fjellestad
Naomi Ghebregigzabher Naomi Ghebregigzabher
Eina Bergem Jørgensen Eina Bergem Jørgensen
Knut Brox Moen Knut Brox Moen
ESM 3-års medalje: 3-års stevnemedalje:
Synne Schulerud Bøe Synne Schulerud Bøe
Oda J. Christensen Oda J. Christensen
Julie Larsen Jensen Julie Larsen Jensen
Øystein Jørgensen Øystein Jørgensen
Emma Langmoen Emma Langmoen
Jacob Langmoen Jacob Langmoen

6. DRIFTSMESSIGE FORHOLD OG OPPNÅDDE RESULTATER
6.1 Styrets vurdering:
Korpset har omtrent samme antall medlemmer som tidligere år, dette først og fremst på grunn av en god rekruttering rett etter sommerferien. Dessverre er det slik at mange av våre eldste medlemmer slutter, og her ligger det en stor utfordring for det nye styret.

Det er et flott engasjement fra foreldrene i forbindelse med dugnadene som f.eks 17. mai, loppemarked og julemesse, selv om noen dessverre uteblir fra oppsatt vakt. For første gang gjennomflørte vi to loppemarkeder i løpet av året. Vårens kolliderte i tid med et annet nytt dugnadsoppdrag, parkeringsvakter på Ekebergmarkedet. Vi fikk hjelp av foreldre i 10. klasse på Brannfjell og Bekkelaget Bandskole til å avvikle dette
arrangementet.

1 av styremedlemmene gikk ut av styret i perioden da barnet sluttet. Vi valgte å ikke innkalle til ekstraordinært årsmøte men fordelte belastning på de gjenværende styremedlemmene.

Etter sommeren ble drillen avviklet. Styrets vurdering var at drill og musikk hadde så ulike interesser og ønsker for sine aktiviteter, at det ble vanskelig å jobbe sammen. Videre har det vært vanskelig å finne instruktører med faglig og pedagogisk kompetanse. Styret valgte dermed å fokusere på korpsets kjernevirksomhet (musikken) og overlater til det nye styret å vurdere reetablering av drillen. Drillerne ble tilbudt å spille et instrument, hvilket noen takket ja til, mens andre drillere og instruktøren begynte i korpset på Manglerud/Høyenhall.

6.2 Økonomiske forhold
Resultatregnskap 2008:
Totalt sett for 2008 viser regnskapet et overskudd på kr 216.084 mot et budsjettert underskudd på kr 86.300. Hovedårsaken til det positive avviket er følgende:
• Høyere inntekter fra loppemarked kr 206.000
• Støtte til instrumentkjøp kr 20.000
• Netto inntekter fra parkering, Ekebergmarkedet kr 35.000
• Kontingenter lavere enn budsjett kr 21.000
• Inntekter konsertarrangementer lavere enn budsjett kr 20.000
• Kostnader konserter lavere enn budsjett kr 39.000
• Loppemarkedutgifter høyere enn budsjett kr 51.000
• Utgifter til seminar/stevner lavere enn budsjett kr 53.000
• Høyere renteinntekter enn budsjett kr 26.000
• Andre mindre avvik fra budsjett, netto positivt kr 15.000
Sum positivt avvik fra budsjett kr 302.000

Som regnskapet viser gav de to loppemarkedene som ble avviklet et fantastisk resultat. Utgiftene ble høyere enn budsjettert, men det skyldes også at kostnadene i budsjettet ble satt urealistisk lavt. Kostnadene til loppemarked i 2007 var kr.49.316, da ble det avviklet ett loppemarked, i 2008 var kostnadene for to loppemarked kr. 71.005 mens budsjettet var på kr. 20.000.

Balanse pr. 31.12.08:
Korpset hadde pr. 31.12.08 en disponibel bankbeholdning på kr 1.280.092.
Dette innebærer en økning på ca kr 220.000 fra tilsvarende periode i fjor.
Kroner 1.222.207 var ved årsslutt plassert på høyrentekonto. Det er kjøpt nye instrumenter for kr 28.720. Det er ikke aktivert kostnader til kjøp av nye uniformer. Under kortsiktige fordringer ligger årets tilskudd fra kommunen som ble overført korpsets bankkonto i begynnelsen av januar 2009.

6.3 Fra Korpstjenesten
Korpstjenesten har i 2008 bestått av Per Morten Jørgensen, Morten Kristiansen, Gitte Kristiansen, Beate Brox, Rune Ohlgren og Ellen Sofie Christensen. Når flere av medlemmene i Korpstjenesten har hatt stor arbeidsbelastning fra sivile jobber og annet korpsarbeid har vi i hele perioden vært preget av lav bemanning. Dette har medført at aktiviteter utover å organisere øvelser, konserter, spillinger og turer har blitt nedprioritert.
Arbeidet i korpstjenesten har grunnet stor belastning på få personer blitt preget av ad hoc arbeid fremfor langsiktighet og planlegging. De aktivitetene som er gjennomført har vært vellykket takket være stor fleksibilitet, innsats og rutine fra de som har deltatt.

Det har vært et mål at det på alle øvelser skal være minst 1 voksen fra korpstjenesten tilstede på hver fellesøvelse. Dette har vi fått til på alle hovedkorpsøvelser. På øvelsene til Aspirant- og Juniorkorpsøvelsene har behovet for voksendeltakelse vært stor, men vanskeligere å imøtekomme. Takket være god innsats fra Anne Christine Bergem og Beate Brox klarte vi å være tilstede på de fleste aspirantøvelsene hele våren. I tillegg har Stine Kristiansen sporadisk på våren og hver gang i høst hjulpet aspirant- og
juniorkorpsdirigenten på øvelsene.

Av de arrangementene vi har vært på må vi spesielt nevne sommerturen til Bornholm, hvor ca 25 musikanter dro av sted. Det var fine opplevelser med spilleoppdrag, fornøyelsespark og omvisning i en middelalderpark.

I høst var vi på overnattingsseminar i Ski. Barna oppfører seg eksemplarisk på tur og er en fornøyelse å være reiseleder for.
Det er god kontakt og fint samarbeid mellom medlemmene og korpstjenesten. Alle arrangementer og turer har gått meget bra. Korpstjenesten tør driste seg til å si at Ekeberg Skoles Musikkorps er helt mobbefritt og medlemmene bryr seg om hverandre og korpsmiljøet. Det er derfor et godt miljø i korpset og det er svært få konflikter medlemmene imellom og mellom barn og voksne.

6.4 Rapport fra dirigentene og drillinstruktører
6.4.1 Hovedkorpset
Korpsåret 2008 var et år med stor musikalsk aktivitet og flotte konserter.
Påskekonserten med Blues Brothers og filmmusikk var den første konsert vi spilte. Hele programmet var ny musikk og vi kan være stolte over egne solister og arbeidsinnsatsen til samtlige musikanter.
17.mai-feiringen fikk jeg dessverre ikke med meg men rykter sier at St.Thomas var et løft og viste hva vi kommer til å fokusere på i fremtiden.
Turen til Bornholm var en flott tur som gav alle en mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og ikke minst se hva andre korps spiller og hvordan de gjør det.
Rekrutteringen i september sikret oss fortsatt vekst i antall musikanter.
Underholdningskonsertene for skolen på høsten var en viktig del av vår synlighet i skolemiljøet.

For å heve statusen til skolekorps er det viktig at korpset fremstår som allsidig og underholdende. Året ble avrundet med en kort julekonsert på julemessen, noe amputert på grunn av manglende kommunikasjon fra skolens side.
For å oppsummere året så sitter jeg igjen med følelsen av at korpsåret 2008 var et år
hvor vi fikk utnyttet et tidligere ukjent potensial hos flere av musikantene. Vi har blitt flinkere til å lære nye noter på kortere tid enn før, det gjør at vi kan spille musikk som er mer utfordrende og spennende.
Martin Olsen

6.4.2 Aspirantkorpset og Juniorkorpset
Aspirantkorpset
Aspirantkorpset hadde god rekruttering høsten 2008 med 16 nye musikanter. Dette er selvfølgelig positivt, men det har vært påfallende at mange av aspirantene går i 2.klasse., Dette har jeg merket godt på øvelsene, og denne høsten har det vært vanskelig å jobbe med gruppen som et aspirantkorps. Musikantene har vært mer interessert i å leke, og det har derfor blitt mest musikk-lek med instrumenter. Flere sliter med konsentrasjonen den korte tiden vi er sammen og enkle sanger på tre toner har vært vanskelig å få til for mange. Flere har hatt problemer med å få “ordentlig” lyd i instrumentet i lang tid.

Vi har utelukkende jobbet gehørbasert og musikantene har fått eksperimentere med ulike lyder og stemninger på instrumentet. De har lært å dirigere og øvd på musikalske uttrykk. Vi har også jobbet mye med hvordan vi vil ha det på øvelsene og har blant annet laget regler i fellesskap. Øvelsene har dessverre vært mye preget av uro og ukonsentrerte musikanter, men med veldig mye spilleglede!
Stine Kristiansen har vært med å hjelpe til på alle øvelsene. Det er til stor nytte. Det har vært foreldre til stede innimellom, men jeg ønsker sterkt at det er foreldre til stede hver uke.

Aspirantene har spilt flere konserter for SFO og deltok også på konserten med Hovedkorpset og Juniorkorpset 12. november.

Juniorkorpset
Juniorkorpset består av 21 musikanter. Gruppen er veldig stabil og god, og jeg opplever at vi har et veldig godt sosialt miljø.
Vi har jobbet en del gehørbasert, og vi har blant annet lært et stykke helt uten noter. De fleste musikantene har dessuten spilt solo på konsert på dette stykket. Veldig bra!
Vi har spilt konserter for SFO.

Vi hadde seminar søndag 26. oktober, og oppmøtet var veldig bra.
Vi spilte på korpsets konsert 12. november, og det gikk også veldig greit.
Stine Kristiansen har hjulpet til på alle øvelsene. Selv om det er mer ro og orden på juniorøvelsene er det til stor hjelp at hun er også der. Vi får gjort mye mer på øvelsene med henne tilstede. Stine hjelper til med praktiske problemer og er med å spille der det trengs, som er til stor nytte for musikantene. Min siste øvelse før jeg gikk ut i fødselspermisjon med Aspirantkorpset og Juniorkorpset var 19. november.
Vibeke Øya

6.5 Møtevirksomhet
Det er i perioden avholdt 6 styremøter og 3 foreldremøter.

6.6 Informasjon – ESM på Internett
Korpset har i løpet av året etablert sin egen hjemmeside www.esm.no.
All informasjon blir nå lagt ut på denne hjemmesiden og dette har fungert veldig bra.
Viktig informasjon blir i tillegg sendt ut pr. e-post. Styret vil rette en spesiell takk til Anne Christine Bergem som har gjort en betydelig innsats med etablering og oppdatering av vår nye hjemmeside.

Oslo, den 22. januar 2009
I styret for Ekeberg Skoles Musikkorps
Eivind Moen, leder (s.)
Get Adobe Reader  Regnskap 2008 og budsjett 2009 Read file


 Balanse 2008 Read file 

 

Ekeberg Skoles Musikkorps | Etabl. 1957 | Stamhusveien 79, 1181 Oslo | Org. nr. 971 282 150